متخصص زنان برای درمان عفونت واژن

متخصص زنان برای درمان عفونت واژن

درمان عفونت واژینال به طور معمول واژن یک خانم ترشحاتی دارد که شفاف و یا کمی به رنگ سفید هستند که واژن با این کار خود را تمیز نگه می دارد، اما این ترشحات بوی بدی نداشته و باعث ایجاد خارش نخواهند شد، اما میزان واثراتی که ایجاد می کند در زمان قائدگی ممکن است متفاوت...